Đắc Nông cần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết để giảm nghèo bền vững.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có những góp ý quý báu.

Sau đây là nội dung chính trong bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đắc Nông cần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết để giảm nghèo bền vững. - ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trường Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đắk Nông có vị trí rất quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội. Đắk Nông cũng là nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của nhiều dân tộc anh em từ khi tái lập tỉnh (năm 2004 đến nay), đặc biệt trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, tuy còn nhiều khó khăn như tình hình chung của cả nước và khó khăn riêng của một tỉnh mới tái lập như: Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, tình trạng dân nghèo di cư tự do quá đông và tỷ lệ hộ nghèo cao nhất vùng, an ninh chính trị phức tập và còn tiềm ẩn các nhân tố gây bất ổn định, nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết 1 lòng, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; cơ sở hạ tầng có bước cải thiện đáng kể. Đã huy động khá tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh từng bước được phát huy; nông nghiệp phát triển mạnh với mức tăng 9,3%/năm, có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người tàng khá (36,4 triệu đồng/năm); bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản và việc thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được củng cố. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước được nâng cao. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội đạt hiệu quả hơn.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng thẳng thắn chỉ ra  những mặt còn hạn chế yếu kém. Đó là: 

Đắk Nông vẫn còn là một tỉnh nghèo, trình độ phát triển kinh tế còn thấp so với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô nhỏ bé. Hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông vẫn còn rất khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đô thị còn hạn chế, bất cập. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản chưa hiệu quả, còn lãng phí lớn, nhất là quản lý rừng và đất rừng; độ che phủ rừng đạt dưới mức bình quân chung của cả nước (39/42%). Chất lượng giáo dục toàn diện còn thấp so với yêu cầu. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chất lượng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu. Giảm nghèo chưa bền vững, đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh biên giới, an ninh chính trị nội địa vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế.

Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh cùng với báo cáo tổng kết thực hiên Nghị quyết TW 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và giải pháp khắc phục.

Đắk Nông còn nhiều tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thế mạnh về đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản cần được khơi dậy và phát huy hiệu quả. Đồng chí Đinh Thế Huynh cơ bản tán thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chung, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ. Tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ và để Đảng bộ tỉnh Đắk Nông tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới:

Trước hết: tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Cần phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, đất đai, tính đa dạng và bản sắc về văn hóa để tạo ra động lực phát triển kinh tế-xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện quyết liệt 3 đột phát chiến lược, đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ về khoa học-công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng rộng rãi công nghệ cao, phù hợp với trình độ xã hội, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh như tiêu, cà phê, cao su... Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông-lâm nghiệp để từ đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Xây dựng môi trường đầu tư hấp dân  tạo điều kiện thuận lợi để huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quản lý, khai thác có hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, khoáng sản, đặc biệt  phát huy hiệu quả khai thác, sản xuất công nghiệp bô-xít-nhôm-sắt xốp. Chú trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng; quản lý nghiêm ngặt và phát triển diện tích rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, nâng độ che phủ của rừng cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Có các biện pháp bảo vệ, giữ gìn và tôn tạo môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, nhất là sinh thái rừng. Ngăn chăn kịp thời tình trạng phá rừng, lấy đất làm nương rẫy. Tập trung ưu tiên cho phát triển xanh, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa-lịch sử.

Hai là, tiếp tục tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị TW 8 (Khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học, hạn chế việc học sinh bỏ học, nhất là đối với học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc bản địa, các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch. Nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, chú ý đặc biệt công tác xóa đói, giảm nghèo ở buôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các chương trình, biện pháp giảm nghèo bền vững.

Ba là, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thực hiện tốt phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tuyệt đối không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở, hình thành thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường công tác đối ngoại. Thực hiện tốt chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Nông – Mondunkiri (Campuchia).

Bốn là, phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xác định đó là nhiệm vụ, then chốt của Đảng. Trong đó, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng các cấp. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở. Phấn đấu 100% thôn, bon, buôn có đảng viên tại chỗ và tổ chức đảng vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp; nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên; phát huy dân chủ đi đôi với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính làm cho nền hành chính thực sự vì dân, vì sự phát triển của địa phương; phấn đấu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định. Đổi mới nội dung, phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.
PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !