cổ phần hóa

Cập nhập tin tức cổ phần hóa

Thất thoát đất công trong quá trình cổ phần hóa

Lợi dụng hình thức cổ phần hóa, một số doanh nghiệp Nhà nước đã làm thất thoát đất công, quyền sử dụng, quyền thuê đất công... với nhiều thủ đoạn...

Đang cập nhật dữ liệu !