99,35% học sinh tiểu học đồng bào dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi

Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99,35%.

Đang cập nhật dữ liệu !