[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Nâng cao chất lượng huấn luyện trong toàn quân luôn là nhiệm vụ quan trọng được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nghiêm túc thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 397-NQ/ĐU ngày 29/3/2013 của Đảng ủy CSB về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; xác định rõ và nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện.

Hằng năm, căn cứ vào Mệnh lệnh Huấn luyện của Tư lệnh CSB, các đơn vị tổ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đều tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ vào tình hình cụ thể để ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ; trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, mức độ yêu cầu, các khâu yếu, mặt yếu và giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở đó, chỉ huy các cấp cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ một cách toàn diện, xác định trọng tâm, trọng điểm và biện pháp thực hiện. Tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện bổ sung các nội dung trong nhiệm vụ diễn tập, và những nhiệm vụ đột xuất khác. Tập trung nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện.

Dưới đây là chùm ảnh về hoạt động huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam:

[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
 
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Ra khơi 
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn- Phó Tổng tham mưu trưởng kiểm tra công tác huấn luyện 
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng BQP thăm kiểm tra tại tàu CSB 8002, Hải đoàn 21, BTL Vùng CSB
[Ảnh] Cảnh sát biển tích cực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Trung tướng Nguyên Tân Cương cùng đoàn công tác kiểm tra trên Tàu CSB 8020 (6.2020)

P.V

Chủ đề :

cảnh sát biển

 
List comment