4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì và 12 cái ôm để phát triển

Đôi khi điều tốt nhất bạn có thể làm cho một người đơn giản chỉ là cái ôm. Và đó là 4 cái ôm để tồn tại, 8 cái ôm để duy trì và 12 cái ôm để phát triển mỗi ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !