Xây dựng Bạc Liêu thành một trong những trung tâm du lịch của vùng ĐBSCL.

Xây dựng Bạc Liêu thành một trong những trung tâm du lịch của vùng ĐBSCL là một trong những nhiệm vụ được đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Trong bài phát biểu, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu là một trong những đảng bộ được hình thành khá sớm, nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh trong vùng. Tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng kiên cường qua hai cuộc kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí cũng nhấn mạnh mấy vấn đề trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ tới. Báo điện tử Infonet.vn trân trọng giới thiệu trích phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Xây dựng Bạc Liêu thành một trong những trung tâm du lịch của vùng ĐBSCL. - ảnh 1

Đồng chí Lê Thanh Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Thứ nhất, Đảng bộ tỉnh cần nắm vững và lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bạc Liêu cơ bản trở thành một tỉnh có nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững gắn với phát triển công nghiệp và dịch vụ, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng con người; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, đưa Bạc Liêu sớm trở thành một trong những tỉnh phát triển khá trong vùng và cả nước.

Tỉnh cần gắn kết với các tỉnh trong vùng, liên vùng, nhất là các địa phương Tây Nam vùng ĐBSCL (Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng...) phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế, bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế so sánh của tỉnh, giảm tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Phát triển và nhân rộng các mô hình lúa - tôm kết hợp, lúa chất lượng cao, nuôi tôm bán công nghiệp, công nghiệp, nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính… đưa ngành Nuôi trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành vùng nuôi tôm thâm canh lớn nhất cả nước. Tiếp tục đổi mới công nghệ hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông - thủy sản xuất khẩu.

Thứ hai, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng để thu hút đầu tư; phát huy tối đa nội lực và huy động các nguồn lực bên ngoài, coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, làm cơ sở để đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn. Phát huy hiệu quả các công trình, dự án động lực hiện có; tiếp tục mở rộng điện gió, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến hàng nông - thủy sản, dệt may, da giày, làng nghề truyền thống… Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển du lịch, phấn đấu xây dựng Bạc Liêu thành một trong những trung tâm du lịch hấp dẫn của vùng ĐBSCL.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế, chính sách và nguồn vốn, tỉnh cần huy động các nguồn lực xã hội để tạo bước chuyển mạnh mẽ về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục - đào tạo. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn nữa các gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo và đồng bào dân tộc Khmer.

Phát huy tối đa nguồn nhân lực dồi dào ở địa phương, đặc biệt quan tâm đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động cho lĩnh vực công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo động lực cho phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Thứ tư, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữa an ninh và quốc phòng, giữa an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh nhân dân; tập trung giải quyết các khiếu kiện, nhất là khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Chủ động phòng, chống thật hiệu quả những âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; phát hiện và chủ động xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ.

Thứ năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ thật trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đặc biệt quan tâm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong từng cấp ủy, tổ chức đảng. Coi trọng công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng. Kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tập trung vào 4 nhóm giải pháp gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sạch của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, tận tụy phục vụ nhân dân. Tuân thủ thật nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện thật tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, chú trọng thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và xây dựng lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong tôn giáo, tạo ra sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Cùng với việc thảo luận các văn kiện, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !