ủng hộ phòng chống dịch

Cập nhập tin tức ủng hộ phòng chống dịch

Quảng Ninh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Kế thừa kinh nghiệm và giải pháp mang tính khoa học, các quyết sách đúng trong phòng, chống dịch gần 3 năm qua, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đang cập nhật dữ liệu !