Ra mắt sách do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ biên

Cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay” do TS. Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT làm chủ biên.

Cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành. Nội dung cuốn sách phân tích một số vấn đề lý luận, thực trạng và nguyên nhân về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Đồng thời, đưa ra các nhóm giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, như: nhóm giải pháp gắn với công tác tư tưởng, lý luận; nhóm giải pháp gắn với công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhóm giải pháp về đổi mới hệ thống chính trị.

Ra mắt sách do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ biên - ảnh 1

Bìa cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành.

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

 

Với ý nghĩa đó, tiếp nối qua nhiều kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, Đảng ta đã xác định: Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII là“Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nội dung này đã được đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra từ ngày 9 - 14/10/2016 vừa qua.

Cuốn sách được hoàn thiện và xuất bản trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và được phát hành đúng dịp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với những đúc kết sâu sắc của tác giả, cuốn sách sẽ là cẩm nang quý giá cho mỗi cán bộ, đảng viên.
Bình Minh
Chủ đề :
 
List comment