trẻ bị đóng đinh vào đầu

Cập nhập tin tức trẻ bị đóng đinh vào đầu

Tách hẳn con trẻ ra khỏi bố mẹ bạo hành, có làm được không?

Trong một nền văn hoá mà cha mẹ đánh mắng con là 'biện pháp giáo dục” nhằm giúp trẻ nên người, thì cần phải có một điều luật cụ thể nghiêm cấm hành vi này.

Đang cập nhật dữ liệu !