tổ chức sản xuất

Cập nhập tin tức tổ chức sản xuất

100% xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất ở huyện biên giới Ea Súp

Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) đang ngày càng được đẩy mạnh và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đang cập nhật dữ liệu !