song thai

Cập nhập tin tức song thai

Ca song thai cùng trứng nhưng khác giới tính đầu tiên ở Việt Nam

Bình thường trẻ song thai cùng trứng thường giống nhau như đúc từ giới tính đến gen, nhiễm sắc thể, nhưng lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sĩ ghi nhận ca song thai cùng trứng nhưng hai giới tính khác nhau.

Đang cập nhật dữ liệu !