quản lý dịch vụ truyền hình

Cập nhập tin tức quản lý dịch vụ truyền hình

Hợp nhất Nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hợp nhất Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và Nghị định số 71/2022/NĐ-CP Ngày 01 tháng 10 năm 2022 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Đang cập nhật dữ liệu !