Phát triển kinh tế-xã hội Đông Nam Bộ

Cập nhập tin tức Phát triển kinh tế-xã hội Đông Nam Bộ

Phát triển kinh tế-xã hội Đông Nam Bộ đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Vùng Đông Nam Bộ có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Đang cập nhật dữ liệu !