Nhiệm kỳ 2010-2015: Đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Yên Bái

Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Đó là kết quả trong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái:
" Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, từ năm 2009 đến nay Yên Bái không còn thôn, bản trắng chi bộ; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được triển khai nghiêm túc, thu được kết quả quan trọng; niềm tin của nhân dân vào Đảng tiếp tục được nâng lên. Tất cả những kết quả quan trọng đó sẽ thực sự trở thành động lực, tiền đề để đưa tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới."

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức được lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đây được xem là tiền đề quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cả nhiệm kỳ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XVII bằng các đề án, nghị quyết, chương trình trên tất cả các lĩnh vực và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức được cấp ủy Đảng các cấp đặc biệt quan tâm. Tiếp đó là việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đạt được kết quả khá toàn diện. Việc tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị có nhiều tiến bộ. Chủ động trong công tác nắm bắt tư tưởng, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội.

Nhiệm kỳ 2010-2015: Đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Yên Bái - ảnh 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 Công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng được xây dựng, củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Nhiều cơ sở đảng yếu kém và yếu kém từng mặt đã vươn lên đạt trong sạch, vững mạnh như đảng bộ các xã: Túc Đán, Bản Mù (Trạm Tấu); Khai Trung, Tân Lập (Lục Yên); Phù Nham, Sùng Đô (Văn Chấn); Chế Tạo, Nậm Có (Mù Cang Chải)... sau khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ huyện trong công tác tổ chức cán bộ và tăng cường sự lãnh đạo của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách xã "ba cùng" với cơ sở đã nêu cao vai trò, ý thức trách nhiệm của bí thư chi, đảng bộ, của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực, sức chiến đấu cho các tổ chức đảng cơ sở. Trung bình hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh bằng 80,02%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt gần 88%.

Công tác phát triển đảng viên ngày càng được chú trọng nhiều hơn đến chất lượng, tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và đảng viên là đoàn viên thanh niên tăng cao. Từ năm 2010 - 2015, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 10.704 đảng viên, tăng gần 19% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ bảo đảm sự kế thừa và phát triển giữa các thế hệ cán bộ. Chú trọng cán bộ trẻ trong đội ngũ cán bộ không chuyên trách, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc, vùng sâu, vùng xa, có chính sách thu hút, tăng cường cán bộ về cơ sở và thực hiện luân chuyển cán bộ theo thời gian.

Thực tế công tác xây dựng Đảng ở Yên Bái cho thấy, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị cơ sở là yếu tố vô cùng quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở của Yên Bái đều là những người được phát hiện, tuyển chọn từ cơ sở thông qua hoạt động thực tiễn được đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành.

Thành công lớn trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua ở Yên Bái phải kể đến là Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác "chống" và "xây" trong Đảng. Xây được gắn liền với chống. Đó là chống lại cái xấu, cái sai, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội để xây dựng cái tốt, cái đúng, cái văn hóa. Đây là quá trình đấu tranh phức tạp nhưng nhờ có sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ mà Yên Bái đã thành công nhờ thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong Đảng một cách thẳng thắn, nghiêm túc, trung thực và dũng cảm. Đó là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên tinh thần mở rộng giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã góp phần tích cực vào việc giáo dục, uốn nắn, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, lấy lại lòng tin trong nhân dân và phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. 

Thành công tiếp theo trong công tác xây dựng đảng chính là Yên Bái đã thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng trong phong trào xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống mới ở các địa phương trong tỉnh với nhiều hình thức, hoạt động trong vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, địa phương và các cấp, các ngành phát động.

Đặc biệt, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng với nhiều mô hình, công trình, phần việc của các tổ chức hội, đoàn thể đăng ký "làm theo lời Bác" đã đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, có hàng trăm bí thư chi bộ, Đảng bộ cơ sở thực sự là những tấm gương sáng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu, phát huy vai trò người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng ở cơ sở. Chính đội ngũ này đã và đang đóng góp sức lực và tâm huyết cùng Đảng bộ tỉnh lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc đề ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của tuyệt đại bộ phận nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kết quả đạt được trong công tác đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh đã tạo nền móng vững chắc cho công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức của đảng ở năm 2015 - năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII đạt được những thành tựu quan trọng. Đỉnh cao của những thành tựu đó là thành công trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở sẽ góp phần quan trọng làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

PV (Báo Yên Bái)

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !