Kiên quyết không chấp nhận tư tưởng 'phi chính trị hóa' lực lượng vũ trang

Phát biểu tại Học viện Chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức.
Kiên quyết không chấp nhận tư tưởng 'phi chính trị hóa' lực lượng vũ trang - ảnh 1

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (25/10/1951- 25/10/2016).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù thời bình hay thời chiến, việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị luôn được Đảng ta đặt lên hàng đầu để xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt. 

“Chính vì vậy, cách đây 65 năm, trước những yêu cầu cấp thiết của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam - tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay, để đào tạo cán bộ chính trị, tăng cường xây dựng sức mạnh chính trị, tinh thần cho các đơn vị quân đội, bảo đảm thắng lợi cho kháng chiến lâu dài”, Thủ tướng nêu rõ.

Suốt 65 năm qua, Học viện đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích to lớn trong công tác đào tạo cán bộ chính trị, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ Học viện này, những thế hệ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên đã đi khắp các chiến trường, mặt trận, thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy bộ đội đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nhiều đồng chí đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, đảm nhận những cương vị, trọng trách cao của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt, đặc biệt là ở Biển Đông. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa; đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”. 

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng nêu rõ và nhấn mạnh: Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước CHXHCN Việt Nam và với nhân dân. 

Trước tình hình hiện nay, việc xây dựng quân đội về chính trị trước hết phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội. 

“Nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quân đội sẽ mất phương hướng chính trị trong xây dựng và chiến đấu, sẽ phân rã về tư tưởng và tổ chức. Chúng ta kiên quyết không chấp nhận tư tưởng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang”, Thủ tướng nêu rõ.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội, Thủ tướng đề nghị Học viện Chính trị tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu.

Một là, trong công tác đào tạo, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới, trong đó cần tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, phát huy vai trò và hiệu quả của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội. 

Tích cực, chủ động, tập trung hoàn thiện mô hình, mục tiêu đào tạo sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới; tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân đội cho các nước bạn, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, khẳng định vị thế và uy tín về chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng và quân đội ta.

Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung những công trình trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong quân đội và trong xã hội; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn sát và trực tiếp phục vụ quá trình đào tạo, đi trước đón đầu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện. Trước yêu cầu mới của công tác xây dựng quân đội về chính trị hiện nay, Học viện cần tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp. Thực hiện tốt phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đơn vị.

Tích cực, chủ động tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội ta.

Ba là, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Coi trọng công tác xây dựng cán bộ, nhất là đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu có phẩm chất, trình độ năng lực đạt chuẩn và có khả năng hội nhập.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Bốn là, mỗi đồng chí học viên phải là người cán bộ chính trị tiêu biểu ở các đơn vị quân đội; cần xác định đúng động cơ, thái độ, trách nhiệm học tập; tích cực chủ động, khắc phục mọi khó khăn; gắn đào tạo với tự đào tạo để không ngừng hoàn thiện về phẩm chất và năng lực của người chính ủy trung đoàn, sư đoàn, cán bộ nghiên cứu, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự, trở thành những cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có năng lực tư duy khoa học và tổ chức hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao khi ra trường.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết Học viện đã đào tạo được gần 4 vạn cán bộ chính trị các cấp, giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, gần 1.300 cán bộ cho quân đội các nước bạn Lào và Campuchia, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Từ năm 2010 đến nay, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được 14.190 cán bộ các cấp.

Trong 65 năm qua, Học viện đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm và điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đổi mới, phát triển.

Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó có 1 giáo sư, 46 phó giáo sư, 112 tiến sĩ, 200 thạc sĩ, tỷ lệ sau đại học đạt 65%. Đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Trung tướng Nguyễn Đình Minh khẳng định Học viện sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ, kiên định vững vàng trước những khó khăn, gian khổ, hy sinh, chung sức, đồng lòng xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh toàn diện, viết tiếp truyền thống “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và quân đội đã trao tặng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Học viện Chính trị.

Theo Chinhphu.vn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !