Hang Sơn Đoòng

Cập nhập tin tức Hang Sơn Đoòng

Kỳ quan Hang Sơn Đoòng lên Google doodle vì sao?

Google vừa đặt một doodle đặc biệt để kỷ niệm ngày chính thức phát hiện ra hang Sơn Đoòng (14/4/2009). 

Đang cập nhật dữ liệu !