giả cảnh sát cơ động

Cập nhập tin tức giả cảnh sát cơ động

Bảo vệ trại lợn mua quần áo giống cảnh sát cơ động để mặc ra đường… cho oai

Lên mạng xã hội mua bộ quần áo và mũ giống cảnh sát cơ động với giá 1,7 triệu đồng, một bảo vệ nói mục đích giả cảnh sát cơ động khi đi ra đường để... cho oai.

Đang cập nhật dữ liệu !