Đổi mới phương thức lãnh đạo, để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đã tham gia đóng góp một số ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng về nội dung “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Là một trong 60 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, với 64 tổ chức cơ sở đảng, trên 7.300 đảng viên, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần quan trọng tạo nên những kết quả nổi bật, toàn diện của Thủ đô trong 5 năm qua, như đã được khẳng định trong Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra định hướng: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, trong đó xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được xác định là nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ then chốt ấy, chúng tôi luôn suy nghĩ phải cải tiến hơn nữa phương pháp và lề lối công tác, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới ở Thủ đô. Theo đó, bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được Đại hội XII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đề ra, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố xây dựng 2 chương trình công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng và cải cách hành chính, qua đó tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tiến bộ trên cá mặt: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện nghị quyết, gắn việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, và nâng cao chất lượng vận động, tập hợp quần chúng, thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính -trị - xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị Thành phố.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, để tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - ảnh 1

Chặng đường 5 năm tới và những năm tiếp theo, đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi tất yếu phải tăng cường xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, toàn Đảng ta, từ Trung ương tới cơ sở, phải đặc biệt quan tâm thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, tiếp tục tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, bảo đảm lý luận đi trước, soi đường, làm sáng rõ hơn các nội dung căn cốt, như: mục đích cầm quyền, phương thức cầm quyền, nội dung cầm quyền, điều kiện cầm quyền; vấn đề phát huy dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền và các nguy cơ cần lưu ý phòng ngừa đối với đảng cầm quyền. Đây là vấn đề cốt lõi, có ý nghĩa quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng các chủ trương, chính sách lớn, lãnh đạo thể chế hoá các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực, lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách và hệ thống pháp luật; chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng lập pháp, cải cách hành chính và cải cách tư pháp; các tổ chức của Đảng và đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ. Phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước xây dựng hệ thống chính trị hoạt động năng động, có hiệu lực và hiệu quả.

Ba là, tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) ở tất cả các cấp, bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Cần quy định rõ hơn Đảng phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình; về quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và mối quan hệ giữa tập thể cấp uỷ, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi vi phạm. Quy định rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm của cấp uỷ và ban thường vụ cấp uỷ các cấp. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền; có cơ chế để các địa phương phát huy quyền chủ động, sáng tạo, gắn với đề cao trách nhiệm, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý thống nhất của Trung ương. Về nội dung này, cần gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bốn là, coi trọng xây dựng văn hoá trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị mà nội dung quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong hệ thống tổ chức của Đảng; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Sao cho nghị quyết khi ban hành phải thiết thực, ngắn gọn, khả thi; phải tính đến cân đối các nguồn lực và điều kiện bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được ghi trong nghị quyết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, dứt điểm việc cụ thể hoá, thể chế hoá, tổ chức thực hiện nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; đổi mới cách thức quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm tính hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, khắc phục những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ, giảm mạnh hội họp.

Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !