Chương trình thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Ban Tuyên giáo Trung ương

Mục đích của Chương trình nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân; nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chương trình thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Ban Tuyên giáo Trung ương - ảnh 1

​Ngày 24/1/2017, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký ban hành Chương trình số 03-Chtr/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thông tin từ website Đảng Cộng sản cho biết.

Mục đích của Chương trình nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân; nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Ban để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình theo chức trách được giao và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban, các vụ, đơn vị đề ra các nội dung, giải pháp thích hợp, xác định rõ công việc cần thực hiện; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tập trung xử lý dứt điểm một số vấn đề nổi cộm ở một số vụ, đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức của Đảng. 

8 nội dung thực hiện Nghị quyết

1. Hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Biên soạn 03 tài liệu học tập Nghị quyết dùng cho cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở cơ sở và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân.

3. Ban hành Kế hoạch và trực tiếp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho các đối tượng là lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và đại diện văn nghệ sĩ được tổ chức tại 03 khu vực trong cả nước: Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ban hành hướng dẫn tuyên truyền giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đội ngũ báo cáo viên các cấp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.

5. Xây dựng các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng đề án về tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại với những tổ chức, cá nhân có nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

7. Hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để tham mưu cấp ủy có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với nhân dân. Thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.

8. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo. Thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Lãnh đạo Ban phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ban. Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định.

2. Những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên

Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình: Trước mắt, trong năm 2016 nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các biểu hiện suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016. Hằng năm, Lãnh đạo Ban ban hành kế hoạch kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình với quan điểm, thái độ chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc của Đảng; không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng uỷ, Đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Đối với tập thể: Kiểm điểm làm rõ trong vụ, đơn vị, cấp ủy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo Lãnh đạo Ban.

- Đối với cá nhân: Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; chỉ rõ những vi phạm cụ thể, nguyên nhân, hệ quả; đề ra biện pháp sửa chữa. Sau kiểm điểm, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, báo cáo lãnh đạo, vụ, đơn vị, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện thường xuyên hằng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao...


 
PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !