Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Tập đoàn TKV

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có những quán triệt, triển khai nghiêm túc.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong Tập đoàn. Cụ thể, tổ chức quán triệt nghị quyết để mọi cán bộ và đảng viên đều thống nhất nhận thức và nắm vững quan điểm của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xác định cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường là quá trình thường xuyên, liên tục để đảm bảo doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Bám sát chủ trương và các mục tiêu, nhiệm vụ Trung ương đã xác định trong Nghị quyết 12-NQ/TW, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Tập đoàn, Đảng uỷ Tập đoàn đẩy mạnh lãnh đạo tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng giữ vững và củng cố các ngành nghề sản xuất của Tập đoàn đã được khẳng định vị thế trong hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, cổ phần hóa công ty mẹ, tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị (Chương trình tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016 - 2020), nhằm  đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, của Tập đoàn.

Một Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TƯ 5 khoá XII của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tăng cường thực hiện Chương trình tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016 - 2020, theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 05-NQ/ĐU và số 05a-NQ/ĐU, ngày 19/5/2016 của Đảng ủy Tập đoàn. Các cấp uỷ đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại đơn vị mình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, tổ chức nghiên cứu, phát hiện, lựa chọn những nội dung trọng tâm, những khâu đột phá trong cơ cấu lại doanh nghiệp để ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Định kỳ kiểm điểm việc thực hiện ở mỗi chi bộ, đảng bộ gắn với sơ kết, tổng kết hàng năm, hoặc theo chuyên đề.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư, các đồng chí thường trực, ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, gắn kết quả thực hiện đề án cơ cấu lại doanh nghiệp, Tập đoàn trong từng năm với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Xây dựng và ban hành quy định về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, hội đồng thành viên/hội đồng quản trị, tổng giám đốc/giám đốc, tập thể cấp ủy trong lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đơn vị, Tập đoàn.

Lãnh đạo đẩy mạnh cơ cấu lại các doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn có trọng điểm và hiệu quả, theo đúng quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng và Chính phủ. Theo đó, các chi bộ, đảng uỷ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và các năm tiếp theo, kế hoạch triển khai 5 năm và hàng năm cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và các chỉ thị, quyết định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Tập đoàn.

Rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tập đoàn, các dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, đơn vị trong Tập đoàn để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp. Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đơn vị của Tập đoàn, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản.

Kiên quyết xử lý dứt điểm các đơn vị, doanh nghiệp, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả. Áp dụng biện pháp phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp nhà nước lâm vào tình trạng phá sản mà không có phương án phục hồi khả thi. Đối với những dự án đầu tư thua lỗ, thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí lớn.

Đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải. Cơ cấu lại doanh nghiệp trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngành, nghề kinh doanh chính, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh; tăng cường thực hiện Chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐU, ngày 16/10/2014 của Đảng ủy Tập đoàn về ”tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020”; chương trình nâng cao hiệu quả SXKD của Tập đoàn; tiết kiệm chi phí; nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Giải quyết tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; đào tạo, chuyển đổi nghề và xử lý tốt lao động dôi dư. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 15/3/2016 của Đảng ủy Tập đoàn về “tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lao động giai đoạn 2016 - 2020”. Bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, đặc biệt là lao động dôi dư để ổn định cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động.

Cùng với đó là đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý và người đại diện vốn chủ sở hữu, nhất là người đứng đầu và kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Minh Thư

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !