Cần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện của cả nước vào năm 2020

Infonet xin trích giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cần đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện của cả nước vào năm 2020 - ảnh 1

 Thanh Hóa là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng; nơi đây đã sinh ra nhiều Anh hùng hào kiệt mà tên tuổi và sự nghiệp đã góp phần làm rạng danh cho quê hương, đất nước. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 85 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,4% hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Sản xuất nông nghiệp tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ,  phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 4% năm. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 13,7% năm, nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp mới, một số dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại được xây dựng, như là Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, xi măng Long Sơn, Thủy điện Trung Sơn, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Dịch vụ có bước phát triển nhanh, chất lượng được nâng lên. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động được nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển, trong 5 năm ước đạt gần 322 nghìn tỷ đồng, gấp 3,8 lần 5 năm 2005-2010. Các thành phần kinh tế đều có bước phát triển, kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh.

          Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển. Chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được nâng lên. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, đạt nhiều kết quả tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,75%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu được đẩy mạnh, đạt một số kết quả quan trọng.

Quốc phòng - an ninh được củng cố, quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được một số kết quả bước đầu trong việc phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng. Công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ có bước đổi mới; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy; khối đại đoàn kết đồng bào các dân tộc trong tỉnh được củng cố. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương và xin chúc mừng những thành tích quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thành tựu đạt được là rất phấn khởi và đáng tự hào, song chúng ta cần phải nghiêm túc, thẳng thắn thấy rằng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên cả 3 vùng biển, đồng bằng, trung du, miền núi còn chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả. Hiện nay, Thanh Hóa vẫn là tỉnh nghèo; trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, yếu kém. Một số công trình, dự án lớn do Trung ương đầu tư, kết quả thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh còn thấp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt chỉ tiêu đề ra, kinh tế phát triển chưa bền vững, tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực còn chậm, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chưa có sản phẩm có thương hiệu, có uy tín cao trên thị trường. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với bình quân cả nước. Tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn còn chậm. Kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội trên một số mặt còn hạn chế; giảm nghèo chưa bền vững chắc, tỷ lệ hộ nghèo ở nhiều vùng còn cao; đời sống một số bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng khiếu kiện, nhất là đất đai, có xu hướng gia tăng. Việc truyền đạo trái phép, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp; ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn gây bức xúc trong nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ở một số Đảng bộ chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của một số cơ quan quản lý chính quyền; năng lực đội ngũ cán bộ ở một số ngành, lĩnh vực còn hạn chế. Cải cách hành chính còn chậm; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra… Tôi đề nghị Đại hội cần thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân vì sao chưa khai thác, phát huy có hiệu quả cao nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, từ đó đề ra những giải pháp sớm khắc phục được tình hình nói trên trong nhiệm kỳ tới.

Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thời cơ, thuận lợi lớn đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. Những biến động phức tạp trên thế giới và khu vực, nhất là tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, những  khó khăn của kinh tế thế giới gần đây, những hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta, chế độ ta, sẽ tác động trực tiếp đến nước ta. Đồng thời, hội nhập quốc tế của nước ta đang được đẩy mạnh với sự hình thành cộng đồng kinh tế Asean và nhiều hiệp định kinh tế đa phương, song phương sẽ có hiệu lực (như: Hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – Asean, Việt Nam – EU, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Liên minh thuế quan gồm Nga, Belarut, Kadacxtan, TPP…) sẽ tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt kinh tế nước ta vào sự cạnh tranh quyết liệt trên cả thị trường trong nước và nước ngoài. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa cần chuẩn bị để sẵn sàng tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức, vừa góp phần khắc phục những yếu kém nội tại của nền kinh tế, vừa nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong hội nhập thắng lợi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy đã tiếp thu, hoàn chỉnh các văn kiện và Đoàn Chủ tịch đã trình trong Đại hội. Sau đây, tôi nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội chúng ta cùng tham khảo.

Một là, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương có nguồn lao động dồi dào, cần cù, thông minh, sáng tạo; tài nguyên phong phú, có cả vùng biển, đồng bằng và trung du, miền núi; có hệ thống giao thông tương đối đồng bộ, đường sắt, đường không và đường thủy; và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế toàn diện; có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong các khu kinh tế trọng điểm của cả nước, là động lực để phát triển mạnh mẽ kinh tế của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế. Cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để tỉnh nhà thu hút mạnh mẽ được các nguồn vốn trong nước và nước ngoài; đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tất cả các ngành kinh tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Hai là, đẩy mạnh phát triển những ngành công nghiệp cơ bản, công nghiệp công nghệ cao, có ý nghĩa chiến lược, hiệu quả kinh tế cao như công nghiệp lọc hóa dầu, sản xuất điện, ô tô, điện tử…; đồng thời, tiếp tục khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp thu hút lao động ở khu vực nông thôn, miền núi để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; phát triển các khu, cụm công nghiệp, làng nghề ở những nơi có tiềm năng.  Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất là các dịch vụ cảng biển, vận tải, kho bãi, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm về vận tải – cảng biển của khu vực Bắc Trung bộ. Có giải pháp cụ thể để phát triển du lịch, khai thác có hiệu quả các di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh rất đa dạng và phong phú trên địa bàn. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp; đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, công nghệ cao, với các loại cây trồng có giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả cao, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, nhất là chăn nuôi tập trung, theo phương pháp công nghiệp và đánh bắt cá xa bờ. Đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng, nâng cao độ che phủ rừng. Thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên cho các xã biên giới, các xã còn nhiều khó khăn, địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh. Tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, thủy lợi, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Hết sức lưu ý liên kết vùng với các tỉnh trong vùng, nâng cao hiệu quả phát triển toàn vùng và quan tâm tới việc bảo vệ môi trường, quy hoạch phát triển đô thị hiện đại là những lĩnh vực đã và đang đặt ra ngày càng quan trọng và cấp bách trong quá trình phát triển tỉnh nhà.

Ba là, Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp, hài hòa với phát triển kinh tế. Tiếp tục củng cố, nâng cao cơ sở vật chất các trường lớp học, các cơ sở ý tế, văn hóa, thể thao; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, chú ý đào tạo thợ lành nghề để phát triển công nghiệp phù trợ, thực hiện công nghiệp hóa nền kinh tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về văn hóa gắn với xây dựng con người Thanh Hóa kiểu mẫu; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc ở địa phương; làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chương trình giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo bền vững tại 7 huyện nghèo và các xã còn nhiều khó khăn. Quan tâm tới điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của công nhân ở các khu kinh tế, khu công nghiệp; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bốn là, là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh. Thanh Hóa cần phải thường xuyên củng cố tiềm lực về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là thế trận lòng dân; xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động triển khai các phương án làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp; xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật, đúng người, đúng tội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm là, yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong đảng bộ. Hết sức chú ý phát triển đảng, xây dựng cơ sở đảng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong cả nhiệm kỳ, đáp ứng kịp thời quá trình hội nhập, mở cửa nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thưa Đại hội!

Cùng với quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan để lựa chọn, bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực và bầu được những đồng chí xứng đáng, thay mặt Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội.

          Bộ Chính trị tin tưởng rằng trong những năm tới Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa, phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất định sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

                                                                                                        (Tít bài do Infonet đặt)


PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !