bộ quy tắc văn hóa ứng xử

Cập nhập tin tức bộ quy tắc văn hóa ứng xử

Quảng Ninh: Đổi mới phương pháp trong giáo dục văn hóa ứng xử

Đó là một trong những yêu cầu khi triển khai Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn tới tại Quảng Ninh.

Đang cập nhật dữ liệu !