Ba Đình

Cập nhập tin tức Ba Đình

Học sinh quận Ba Đình được tuyên truyền về an toàn giao thông

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về an toàn giao thông trong học sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !