34 năm phát triển

Cập nhập tin tức 34 năm phát triển

Tự hào hành trình 34 năm phát triển của Agribank

Ngày 26/3/1988, Agribank với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ chính đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Đang cập nhật dữ liệu !