nhà xuất bản giáo dục

Cập nhập tin tức nhà xuất bản giáo dục

Giá sách giáo khoa tăng bằng lần, Nhà xuất bản Giáo dục lãi "không tưởng"

Cứ phát hành một quyển sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục thu về hơn 11.100 đồng và lãi gần 1.750 đồng. Trong năm 2021, đơn vị này phát hành được 164,6 triệu quyển sách giáo khoa.

Đang cập nhật dữ liệu !