kết dư

Cập nhập tin tức kết dư

Quỹ BHYT có kết dư nhưng chưa đảm bảo bền vững

Năm 2020 số chi thấp hơn do dịch Covid-19, song số lượt người KCB tăng 167 triệu lượt, số chi quyết toán năm 2020 đưa vào dự toán bao gồm 10.100 tỷ là chi trước 2020 được bổ sung vào.

Đang cập nhật dữ liệu !