Công tác cải cách hành chính quận Cầu Giấy đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận

Ngày 22/01/2019, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND về công tác cải cách hành chính và kế hoạch số 23/KH-UBND về kiểm tra công vụ và CCHC năm 2019.

Cải cách hành chính (CCHC) luôn được Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm. Ý thức được tầm quan trọng của CCHC, đồng thời để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Ban chỉ đạo chương trình 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức”, ngày 22/01/2019, UBND quận đã ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND về công tác cải cách hành chính và kế hoạch số 23/KH-UBND về kiểm tra công vụ và CCHC năm 2019, trong đó xác định tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, chương trình số 08-CTr/TU của thành ủy Hà Nội, kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của thành phố, phấn đấu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy.

Đặc biệt, chú trọng cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của TP Hà Nội nói chung. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp và UBND các phường góp phần triển khai hiệu quả, chủ đề công tác năm 2019 của thành phố và quận. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần nghị quyết TW6 khóa XII, gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương, từng bước hướng tới xây dựng thành phố thông minh, chính quyền đô thị quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đạt mức chỉ số CCHC năm 2019 thuộc nhóm các quận, huyện, thị xã dẫn đầu thành phố.

Để đạt được các mục tiêu trên, quý I/2019, ngoài việc tổ chức quán triệt các văn bản trên đến các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường để triển khai thực hiện ngay, UBND quận đã chỉ đạo tăng cường quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nội dung các chương trình, kế hoạch của thành phố và quận về công tác CCHC, trong đó tập trung về công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng trước nhân dân, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, UBND quận tiếp tục duy trì việc thực hiện áp dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung ba cấp của Thành phố và đã được chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất trong công tác triển khai phần mềm đối với 08 tập thể (trong đó có tập thể UBND quận, 7/8 phường thuộc quận và 05 cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND các phường).  Tiếp tục thực hiện rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hoàn trả đúng hẹn cho công dân, tạo điều kiện tốt cho nhân dân và cơ quan đến liên hệ công tác và giải quyết công việc, do đó tạo được sự đồng thuận, sự hài lòng của nhân dân.

Ngày 04/9/2018, UBND quận Cầu Giấy ban hành kế hoạch số 191/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận Cầu Giấy năm 2018 - 2020, tuy nhiên, ngay từ đầu năm, UBND quận đã chỉ đạo các phường tổ chức thường xuyên việc đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về sự phục vụ của các cơ quan hành chính, hàng tháng tổ chức đánh giá, tổng kết để kịp thời khắc phục những hạn chế do tổ chức, công dân phản ánh. Qua 02 tháng triển khai, toàn quận đã phát ra 19.088 phiếu, thu về 15.566 phiếu, đạt tỷ lệ trung bình 91% với kết quả “hài lòng” hoặc “rất hài lòng”.

Đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, UBND quận tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính bằng cách tăng cường tuyên truyền, quán triệt đối với 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm: “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”…

Song song với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, UBND quận đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 của chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND quận về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngày 31/01/2019 UBND quận đã ban hành kế hoạch 52/KH-UBND nhằm tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trên cơ sở đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Để đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, UBND quận giao Văn phòng HĐND & UBND quận chịu trách nhiệm tham mưu UBND quận tiếp tục rà soát, bổ sung Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo sự phân công, phân nhiệm giữa tập thể UBND và trách nhiệm của từng thành viên UBND.

Để tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm, quý I/2019, UBND quận giao Đoàn kiểm tra công vụ và CCHC năm 2019 thường xuyên thực hiện kiểm tra đột xuất công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở các cán bộ, công chức, nhân viên thực hiện tốt công tác CCHC) quy chế văn hóa công sở, thực hiện tốt các quy định về ứng xử, giao tiếp, nội quy, quy chế làm việc cơ quan, các nhiệm vụ chuyên môn theo quyết định đư­ợc phân công... Đến nay, đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đột xuất 4/8 phường và một số đơn vị thuộc quận. Qua kiểm tra, quận và các phường thuộc quận không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Với các kết quả đã đạt được trong quý I, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 09 tháng cuối năm 2019 như triển khai chấm chỉ số CCHC khối phường và 12 phòng chuyên môn; tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính; tiếp tục đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp thuộc Quận..., trên cơ sở đó quyết tâm phấn đấu năm 2019 đứng trong tốp đầu 05 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội về chỉ số CCHC.

Minh An

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !