chữ ký số

Cập nhập tin tức chữ ký số

Đề xuất liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Đang cập nhật dữ liệu !