bến xe vắng khách

Cập nhập tin tức bến xe vắng khách

Các bến xe vắng lặng ngày cuối năm

Nhiều nhà xe cho biết, cả chuyến chỉ có vài hành khách, nhưng vẫn phải hoạt động theo quy định chung của bến.

Đang cập nhật dữ liệu !