Bắc Ninh: Xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015-2020

Ngay sau Đại hội, các sở, ban ngành tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
Mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại.  Ngay sau Đại hội, các sở, ban ngành tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Ông Nguyễn Quốc Chung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho rằng: Giai đoạn 2016 - 2020, để đảm bảo vai trò to lớn của công tác quản lý vốn đầu tư theo hướng tái cấu trúc đầu tư công, đóng góp quan trọng vào việc “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, xây dựng các yếu tố nền tảng hướng tới đô thị văn minh, hiện đại”, theo tôi trước hết cần hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Tiếp tục rà soát điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với tình hình giai đoạn phát triển mới của tỉnh để lựa chọn những lĩnh vực, công trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không đồng bộ, lãng phí nguồn lực; Xây dựng và áp dụng quy trình hợp lý, chặt chẽ và có hiệu quả về xác định, thẩm định, tiêu chí lựa chọn, phân bổ vốn đầu tư và thực hiện dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN; Tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách, tạo nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển, đồng thời thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn và hình thức đầu tư, đẩy mạnh thực hiện hợp tác công tư (PPP)… Đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức của đội ngũ cán bộ liên quan; Tăng cường kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong sử dụng vốn đầu tư nhà nước, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nợ công, xử lý tốt nợ đọng XDCB; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư XDCB, công tác đấu thầu, kiểm tra chất lượng công trình…; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT giúp cho công tác quản lý đầu tư XDCB của các cấp, các ngành được thông suốt, nhanh, kịp thời và nhất là cần có sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các cá nhân liên quan…

Bắc Ninh: Xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015-2020 - ảnh 1

Một góc Thành phố Bắc Ninh

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh  nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thành phố Bắc Ninh xứng tầm đô thị trung tâm của tỉnh. Để phát huy vị trí, vai trò của thành phố phù hợp với định hướng công tác quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch chung đô thị lõi Bắc Ninh, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo xây dựng thành phố Bắc Ninh hiện đại, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa, không những là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục - đào tạo của tỉnh Bắc Ninh mà còn là một trong những trung tâm văn hóa, lịch sử, du lịch quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế... Để làm được điều đó, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố trong công tác chỉnh trang đô thị; thực hiện dân chủ ở cơ sở để nhân dân trực tiếp tham gia vào quá trình triển khai thực hiện, phát huy nội lực trong nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong quản lý, bảo vệ môi trường, từng bước chuyển biến nhận thức, xây dựng nếp sống văn minh đô thị với người dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Vũ Đức Quyết, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng: Với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào những năm 20 của thế kỷ XXI, yêu cầu đặt ra đối với ngành công nghiệp cần phát triển theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung đổi mới công nghệ, tái cơ cấu sản xuất, phát triển hợp lý các lĩnh vực sản xuất, phân bố công nghiệp hợp lý theo vùng. Cơ cấu một số ngành công nghiệp chủ đạo là: thiết bị điện tử (chiếm tỷ trọng 89% tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp); cơ khí chế tạo (chiếm tỷ trọng 4,3%); chế biến nông lâm sản, thực phẩm và đồ uống (chiếm tỷ trọng 7%). Tập trung đầu tư phát triển ngành thiết bị điện tử và cơ khí chế tạo, thiết lập ngành công nghiệp mũi nhọn đi đôi với thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ và đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ FDI. Đồng thời có chính sách tốt tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước “len chân” vào chuỗi cung cấp sản phẩm hỗ trợ. Xây dựng sản phẩm công nghiệp chủ lực của địa phương, nâng cao sức cạnh tranh như: Linh kiện điện tử, điện thoại di động, máy tính, cụm linh kiện cơ khí, máy nông nghiệp, vật liệu ốp lát, đồ gỗ mỹ nghệ... Khuyến khích thu hút nhân lực chất lượng cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu triển khai hỗ trợ phát triển sản phẩm từ các doanh nghiệp. Song song với phát triển công nghiệp hiện đại cần tạo bước đột phá trong phát triển thương mại, dịch vụ. Củng cố và phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ xuất khẩu, kết hợp lồng ghép với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh quá trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng thương mại. Tăng cường các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm làng nghề truyền thống...

Đồng chí Phùng Đức Chiến, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, Bắc Ninh  nhận định: để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác củng cố, xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 5 năm tới cần: Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trong đó đặc biệt quan tâm nội dung về công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ. Các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp Nghị quyết T.Ư 4, nhất là khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra qua tự phê bình và phê bình, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm ở địa phương, đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bắc Ninh: Xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực nhiệm kỳ 2015-2020 - ảnh 2

Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh đi vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân

Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh cho biết: Để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của mình nhằm tăng cường, mở rộng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động nêu trên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chúng tôi nhận thấy cần: Nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có phẩm chất, năng lực, kỹ năng vận động nhân dân phù hợp yêu cầu trong thời kỳ mới; tăng cường phối hợp, kết hợp trong thực hiện chương trình hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Đối với giải pháp nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định: Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở trong những năm tới, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện về “thể chế văn hoá” để phát huy hiệu lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với văn hóa và sự nghiệp phát triển văn hóa; Tăng nguồn lực đầu tư văn hóa, chú ý đến nguồn ngân sách cấp huyện và cấp xã. Trong quản lý và phân bổ ngân sách, đảm bảo cân đối tỷ lệ chi ngân sách hợp lý cho phát triển các lĩnh vực của văn hoá cũng như giữa cấp huyện và cấp xã. Ưu tiên quỹ đất đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho hệ thống thiết chế văn hóa các cấp. Tu bổ tôn tạo một số di tích cách mạng, di tích lịch sử văn hoá có giá trị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Bổ sung, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã. Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, có chế độ phụ cấp cho cán bộ phụ trách Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn, làng, khu phố.

Đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, Đồng chí Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải  Bắc Ninh cũng đã cho biết ngành Giao thông Vận tải đã xác định quyết tâm, phấn đấu thực hiện một số nội dung chủ yếu là: Tập trung công tác quy hoạch phát triển GTVT, gắn với công tác quản lý quy hoạch, trong đó cần tập trung hoàn thiện và hiện thực hóa quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh đến 2020, tầm nhìn 2030 đảm bảo sự phù hợp với quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục phát triển hệ thống GTVT trong tỉnh một cách đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, dịch vụ vận tải và công nghiệp GTVT theo hướng CNH, HĐH, tạo thành mạng lưới GTVT hoàn chỉnh, liên hoàn, liên kết được các phương thức vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đặc biệt là công tác quản lý chất lượng công trình, nhất là các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, các dự án trọng điểm trên địa bàn; phấn đấu các công trình hạ tầng giao thông Bắc Ninh luôn đảm bảo đồng bộ, hiện đại, thẩm mỹ và chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý vận tải - an toàn giao thông nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần quan trọng giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cả đường bộ, đường thủy trên địa bàn…

Với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, năng động và sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nhất định Bắc Ninh sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nguyễn Duyên

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !