Trà Vinh: Đề cao công tác tư tưởng

Trà Vinh có vị trí chiến lược an ninh - quốc phòng, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá, đã tác động đến tư tưởng cán bộ, nhân dân tỉnh.

Theo trưởng phòng tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh Lê Minh Xuyên, tỉnh ủy Trà Vinh đã  quan tâm đạo tạo lý luận chính trị, học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới việc học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc thảo luận, xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện, lý giải làm rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết và những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện ở địa phương, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo đường lối của Đảng.

Trà Vinh rất chủ động đề cao công tác tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh

Chỉ đạo tăng cường công tác dự báo tình hình, nâng cao hiệu quả quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội; chủ động kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng, bức xúc của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu hoạt động của các tổ chức phản động, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kết hợp và phát huy công tác tuyên truyền miệng với thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vừa nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và tính giáo dục thuyết phục, củng cố nhận thức, cổ vũ hành động cách mạng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, định hướng tích cực xã hội.

Thứ hai, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền giáo dục pháp luật: tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa X, XI, XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; 2015 - 2020, Nghị quyết năm của Tỉnh ủy (có trên 98% đảng viên, trên 70% đoàn viên, hội viên các đoàn thể đã được học tập tiếp thu). Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đóng góp Văn kiện của Đảng, của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, Đại hội các đoàn thể, Đại hội các hội các cấp trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc trong triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp 2013 và các Bộ luật, Luật theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân”…; cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV và Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với số lượng cử tri đi bầu đạt 99,85%.

Đặc biệt, Trà Vinh cũng đã quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng: Lực lượng làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở có lập trường chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, được đào tạo cơ bản về chính trị, chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo 94 về“Chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương luôn được kiện toàn; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp của tỉnh luôn được củng cố, thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; ban hành Quy chế hoạt động, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chính trị và chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ giảng viên của Trường Chính trị tỉnh, Khoa Chủ nghĩa Mác-Lênin của Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố được đào tạo, nâng cao trình độ đáp ứng với yêu cầu công tác nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ hoạt động lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí của tỉnh được đào tạo đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhờ sự tập trung về công tác tư tưởng  đã góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tính chủ động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thách thức.

Huyền Anh
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều