“Không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa”

“Không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa”

"Nhiều doanh nghiệp đã ngừng sản xuất, giải thể, phá sản, một bộ phận lớn doanh nghiệp đang nỗ lực vượt qua thời điểm khó khăn nhưng không thể kéo dài tình trạng này hơn nữa”.