9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

9 nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành những chỉ thị quán triệt phương hướng và tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, cụ thể như sau: