Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã có những góp ý tâm huyết vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng

Về Dự thảo "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở  thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Theo đó, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình cho rằng, dự thảo được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, logic, nội dung mang tính khái quát cao, đánh giá đúng những kết quả và thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung:

Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại - ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 21.

Trong phần I, mục 1, Đảng bộ Ninh Bình đề nghị bổ sung cụm từ “y tế” thành “nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế chậm được khắc phục”.

Mục 2, đề nghị bổ sung: tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi; sự suy thoái về đạo đức lối sống ngày càng gia tăng. Có ý kiến đề nghị cần đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện cải cách hành chính trong phạm vi cả nước.

Phần II, đề nghị bổ sung: gắn đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực; chăm lo xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật. Ở nhiệm vụ 7, thay từ “nền” bằng cụm từ “tăng cường, củng cố thế trận”, cụ thể là “xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

 

Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại - ảnh 2
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thế Minh

Phần III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề nghị nhấn mạnh “việc thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn với bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”.

Trong mục 2, về Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đề nghị chú trọng thu hút lao động, tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất để xây dựng các khu, cụm công nghiệp; đồng thời, có chính sách ưu đãi đối với các vùng nông thôn để rút ngắn khoảng cách và sự phân hóa giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Đề nghị sớm ban hành cơ chế, chính sách giải quyết tiêu thụ nông sản, không để hiện tượng “được mùa mất giá” trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; bổ sung chính sách mới về đất đai, tăng cường tích tụ ruộng đất và tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Về Phát triển đô thị, đề nghị bổ sung “đồng thời giữ được nét văn hóa truyền thống” sau cụm từ “thân thiện với môi trường”.

Phần IV, mục 2, ở nội dung Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, đề nghị Nhà nước phải quản lý chặt chẽ các tổng công ty và tập đoàn kinh tế đa sở hữu có cổ phần chi phối của Nhà nước ở những lĩnh vực quan trọng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp Nhà nước để xảy ra tham ô, tham nhũng.

Phần V - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, một số ý kiến đề nghị cần thực hiện tốt việc thu hút nhân tài, phân bổ hợp lý chỉ tiêu đào tạo các ngành nghề, quản lý chặt chẽ chất lượng giáo dục của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư nước ngoài nhằm xây dựng một số trường đại học, cao đẳng và dạy nghề đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại - ảnh 3
Một thoáng Ninh Bình

Phần VI - Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đề nghị có chính sách, cơ chế đặc thù trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ. Bổ sung các biện pháp ngăn chặn việc nhập công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, tài nguyên, môi trường và quốc phòng, an ninh. Quan tâm phát triển thị trường khoa học, công nghệ gắn với thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư cho khoa học, công nghệ, tăng cường gắn kết giữa khoa học, công nghệ với sản xuất.

Phần VII - Về phát triển văn hóa, xây dựng con người, một số ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “và có tinh thần yêu nước”, cụ thể là: “…phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo… ý thức tuân thủ pháp luật và có tinh thần yêu nước”. Đề nghị cần có biện pháp ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực như lối sống thờ ơ, vô cảm, bạo lực trong đời sống xã hội.

Phần VIII - Quản lý phát triển xã hội; Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đề nghị cần có chính sách ưu tiên, hỗ trợ đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Chú trọng triển khai Luật Bảo hiểm xã hội, các chương trình y tế nhất là khắc phục quá tải bệnh viện để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh, quan tâm phát triển y học dân tộc.

Phần IX - Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, một số ý kiến cho rằng dự thảo cần đề cập tới các chế tài xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, rà soát lại các dự án sử dụng đất không đúng mục đích, xử lý mạnh hơn việc lợi dụng các dự án để khai thác tài nguyên không theo quy hoạch.

Phần XII - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, một số ý kiến đề nghị dự thảo cần đề cập các chính sách ưu tiên, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng nông thôn để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa miền núi và miền xuôi, giữa thành thị và nông thôn không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Về sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nhiệm vụ 5, đề nghị bổ sung cụm từ “gắn với phong trào thi đua yêu nước để tạo ra nhiều nhân tố điển hình tiên tiến” thành câu hoàn chỉnh: “…phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với phong trào thi đua yêu nước để tạo ra nhiều nhân tố điển hình tiên tiến”.

TIN LIÊN QUAN
PV
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều