Lâm Đồng: Giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3/2018

Theo số liệu gần nhất, trong quý 3/2018, tỉnh Lâm Đồng đã giảm được 23 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 11 đơn vị cấp tỉnh, 12 đơn vị cấp huyện.

Ban Quản lý di tích Cát Tiên sẽ được sáp nhập vào Bảo tàng Lâm Đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tỉnh đã sáp nhập Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh với Trung tâm văn hóa tỉnh thành Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng. Sáp nhập Ban Quản lý di tích Cát Tiên vào Bảo tàng Lâm Đồng; thu gọn từ 16 phòng chuyên môn của Trung tâm Văn hóa, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Bảo tàng Lâm Đồng, Ban quản lý di tích Cát Tiên xuống còn 9 phòng chuyên môn; thành lập Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Nhà thiếu nhi với Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh…

Tại cấp huyện, tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tại toàn bộ 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trung tâm này được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Qua đó, Lâm Đồng đã giảm được 12 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các UBND huyện. Trước đó việc này đã được thực hiện thí điểm tại 2 huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh.

Liên quan đến hoạt động này UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của quyết định là nhằm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất giữa các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; Tăng cường phân cấp quyền tự chủ về tài chính, tổ chức, biên chế và cơ chế hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp, và nâng cao chất lượng dịch vụ công và các dịch vụ khác do đơn vị sự nghiệp thực hiện trong từng lĩnh vực theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, có sự quản lý, điều tiết cần thiết của nhà nước phù hợp với cơ chế thị trường.

Về mục tiêu cụ thể, trong giai đoạn năm 2018 – 2020 tỉnh sẽ rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo tinh gọn về đầu mối; sáp nhập 1 đơn vị sự nghiệp công. Tỉnh quyết định duy trì cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp như hiện nay, từng bước tăng dần mức độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Trong giai đoạn 2021 – 2025 các đơn vị sự nghiệp tiếp tục ổn định tổ chức phù hợp với tình hình thực tế và tăng dần mức độ tự chủ hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, chuyển 1 đơn vị từ đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo sang đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Tới giai đoạn 2026 – 2030, các đơn vị sự nghiệp tiến hành rà soát, sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế, có 1 đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Chuyển sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp 1 đơn vị.

Tỉnh nhấn mạnh kế hoạch này được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng tổ chức bộ máy hợp lý, tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện (từ việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, viên chức phù hợp với vị trí việc làm) đảm bảo số lượng, chất lượng nâng cao hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra tỉnh còn yêu cầu khi sắp xếp, kiện toàn phải gắn với đẩy mạnh phân cấp quản lý cho các đơn vị; đảm bảo nguyên tắc cùng nhóm nhiệm vụ chỉ có một tổ chức, đơn vị thực hiện. Việc giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm đúng quy định; sắp xếp đồng thời gắn với việc tinh giản biên chế.

TIN LIÊN QUAN
Nguyễn Nam
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều