Cục Bưu điện Trung Ương

Cập nhập tin tức Cục Bưu điện Trung Ương

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương

Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Đang cập nhật dữ liệu !