Ban Nội chính Trung ương ban hành kế hoạch minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017

Ban Nội chính Trung ương ban hành Kế hoạch số 90-KH/BNCTW về thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 đối với cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Ban.

Kế hoạch được ban hành ngày 15/11/2017 với mục đích thông qua kê khai giúp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền biết tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; xác định được tính minh bạch tài sản, thu nhập; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Trụ sở Ban Nội chính Trung ương

Theo đó, trình tự, thủ tục kê khai tài sản, thu nhập gồm 3 bước: Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai; tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, kiểm tra, sao lục, quản lý bản kê khai.

Thực hiện công khai tại cuộc họp và phạm vi công khai thực hiện theo Điều 10, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP và tinh thần Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị.

Kế hoạch cũng yêu cầu, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai rõ ràng, đầy đủ, trung thực, đúng thời hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập và giải trình những biến động về tài sản, thu nhập theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Kế hoạch 90-KH/BNCTW; tổ chức cuộc họp công khai bản kê khai ở đơn vị mình; lập báo cáo việc công khai tài sản của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ để tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 trong cơ quan.

H.G
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều