xây dựng bộ quy tắc ứng xử

tin tức về xây dựng bộ quy tắc ứng xử mới nhất

Xây dựng văn hóa học đường là một mấu chốt xóa bỏ bạo lực trong trường học
 

31/08/2020

Hiện nay, bạo lực học đường là hành vi phải được ngăn chặn, chấm dứt và xóa bỏ khỏi trường học. Xây dựng văn hóa học đường cần được xem là biện pháp quan trọng, hữu hiệu trong xóa bỏ bạo lực học đường.