Unilever

tin tức về Unilever mới nhất

Phân loại rác tại nguồn gắn liền với thu gom và xử lý rác thải nhựa tại Hà Nội
 

26/06/2020

Rác thải nhựa có giá trị cao sẽ được tái chế thành bao bì sản phẩm, quay trở lại nền kinh tế tuần hoàn. Rác thải nhựa có giá trị thấp sẽ được tái chế thành các sản phẩm phục vụ đời sống dân sinh hoặc nhiên liệu đầu vào.