Hà Nội: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, khoa học các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận.

Kết quả nổi bật của công tác dân vận trong nhiệm kỳ qua là: phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Thành ủy và các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới, thực sự phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Thành uỷ và các cấp ủy đã luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối, phong cách làm việc theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân; hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; phát huy dân chủ, đi liền giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm.

Hà Nội: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận - ảnh 1

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng bằng khen trong dịp 85 năm ngày truyền thống dân vận

Kịp thời ban hành, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới. Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 25/7/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn của Thủ đô và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ Thành phố; triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và ngày 25/9/2015 Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6525-QĐ/TU về “Ban hànhquy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Công tác bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố trong thời kỳ mới. Từ 11/2010 đến 10/2015, Thành ủy tổ chức tập huấn 30 lớp với hơn 11.000 lượt học viên về công tác dân vận, công tác tôn giáo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở được các cấp uỷ các cấp quan tâm, chăm lo, củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hoạt động của hệ thống dân vận có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, nhất là trong công tác tham mưu, phối hợp tốt với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện công tác dân vận đồng bộ và hiệu quả hơn; đến nay toàn Thành phố có 5.255 tổ dân vận thôn, bản, tổ dân phố được thành lập, bước hoạt động có hiệu quả.

Hà Nội: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận - ảnh 2

Trao cờ thi đua cho 4 đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận của Thành ủy Hà Nội

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Nhận thức sâu sắc, vai trò và ý nghĩa to lớn của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong công tác vận động quần chúng, các cơ quan trong hệ thống chính trị của Thành phố đã sử dụng nhiều phương pháp, cách thức để truyền đạt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô, đất nước.
Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên rà soát, sửa đổi các tiêu chí thi đua cụ thể, cải tiến cách thức tổ chức các hoạt động, bảo đảm sát thực tế, tránh phô trương, hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Tiêu biểu là: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”,...; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Hiệu quả và tác động của các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng rõ nét.

Ba là, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân. Với quan điểm, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; công tác dân vận của chính quyền luôn là nhiệm vụ được Thành phố tập trung chỉ đạo, coi đây là nhân tố quan trọng để củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 

Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang được tăng cường; tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố đã chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, với phương châm hướng về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình mới theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX). Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Thành phố trong 05 năm đã tiến hành kiểm tra trên 300 xã, phường, thị trấn và gần 100 sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố và các cơ quan sự nghiệp, doanh nghiệp về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đem lại nhiều kết quả và ý nghĩa thiết thực, mang lại bầu không khí dân chủ, cởi mở và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội ngày càng nâng cao, tập hợp và thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Công tác tôn giáo thường xuyên được chú trọng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, năm 2012 Thành phố và các quận, huyện, thị xã đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo; đổi mới về nội dung và phương thức trong công tác vận động quần chúng tôn giáo từ Thành phố tới cơ sở với phương châm:”kiên trì, đồng bộ, linh hoạt, đúng pháp luật” ; Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Công tác dân vận đã có tác động tích cực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Thành phố, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 15/7/2013 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Cần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước; Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

Trần Quang Cảnh - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Chủ đề :
 
List comment
 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc​
icon

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), sáng 17/5/2019 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019.

 
Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đẩy mạnh phòng chống tác hại thuốc lá
icon

Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như toàn thể nhân dân trong việc PCTHTL.