thiếu nước

tin tức về thiếu nước mới nhất

Khô hạn, khó đảm bảo nguồn nước tưới cho gần 50.000 ha lúa Hè Thu
 

08/06/2020

Vụ Hè thu, khu vực Nam Trung bộ sản xuất lúa hơn 160.500 ha, đến nay đã gieo cấy đạt gần 47,3% kế hoạch.