Tăng cường kỷ luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ngày 10/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản số 7479/UBND-KT yêu cầu các sở, ban ngành trong tỉnh liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 8/11/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi họp bàn về thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát các chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng ngân sách, tài sản công để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật chung và thực tiễn tại địa phương. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên và ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Hạn chế tối đa việc đề xuất các chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định. Khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước...

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương lập dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm phải bám sát mục tiêu, định hướng, yêu cầu của kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cấp thẩm quyền phê duyệt đối với năm dự toán…

Khẩn trương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhưng chưa được ban hành. Hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6807/UBND-KT ngày 06/11/2018.

Đẩy mạnh việc xử lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính bổ sung ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu đầu tư phát triển và các nhu cầu khác theo quy định; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức. Tổ chức xử lý tài sản đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí thất thoát tài sản công.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công.

Xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm hoặc để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, chậm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiến nghị của cơ quan kiểm toán đối với các vi phạm xảy ra trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm được giao quản lý.

Thời gian còn lại của năm 2018, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5245/UBND-KT ngày 31/8/2018 về việc tập trung thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, kể cả các khoản chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 5245/UBND-KT.

TIN LIÊN QUAN
Hà Oai
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều