tài sản chung

tin tức về tài sản chung mới nhất

Đất thờ tự không thuộc về sở hữu cá nhân
 

22/06/2020

Đất thờ tự (nhà thờ họ, am, miếu, từ đường...) được pháp luật cho phép cá nhân thay mặt đại diện tập thể đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Tuy nhiên, cá nhân đứng tên không có quyền phân chia tài sản chung này.