Cục Bưu điện Trung ương tuyển dụng công chức năm 2019

Cục Bưu điện Trung ương tuyển dụng công chức năm 2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4314/BTTTT-TCCB ngày 21/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019, Cục Bưu điện Trung ương đã ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019.