Đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ tại SOM 1 APEC

Đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ tại SOM 1 APEC

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC, Cuộc họp lần thứ 44 Nhóm Chuyên gia APEC về Sở hữu trí tuệ (IPEG 44) do Cục Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm chủ trì triển khai sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19/02/2017.