Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh, cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội…