Công tác thông tin, truyền thông góp phần giảm nghèo

Công tác thông tin, truyền thông góp phần giảm nghèo

Sự thay đổi trong quan điểm chỉ đạo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 của Chính phủ đòi hỏi phải có sự đồng thuận chung của cả hệ thống chính trị, trong đó không thể thiếu vai trò của công tác thông tin - truyền thông về giảm nghèo.