Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cho cần câu hay con cá?

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cho cần câu hay con cá?

Trong 3 năm gần đây, mỗi một năm có khoảng 60.000-70.000 DNNVV phá sản hoặc ngừng hoạt động. Nếu sau một năm có 60.000 DNNVV dừng hoạt động, thì chúng ta sẽ tổn thất một nguồn lực xã hội là vô cùng lớn lên đến 6.000 tỷ đồng.