Tội nghiệp chim phóng sinh

Tội nghiệp chim phóng sinh

Phóng sinh được hiểu là việc giải thoát, cứu mạng các loài vật, trả chúng về với cuộc sống tự nhiên.