Truyền thanh cấp cơ sở “kêu cứu”

Truyền thanh cấp cơ sở “kêu cứu”

Tình hình hoạt động của các đài, trạm truyền thanh cơ sở từ huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn hiện có nhiều bất cập, khó khăn và hạn chế về bộ máy tổ chức, biên chế, về cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật cũng như kinh phí hoạt động và các chế độ chính sách cho người làm công tác truyền thanh... Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin.